دبستان بشارت
قالب وبلاگ

2 : نظرات همکاران محترم در مورد موضوع این ماه

درابتدا مدیرآموزشگاه ضمن تقدیرو تشکر و باعرض خسته نباشید حضور همکاران و همچنین تشکراز همکاران که مصوبه جلسه قبلی راپیگیری نمودند(اقدام وهمکاری درایجادنمایشگاه جابربن حیان درنمازخانه آموزشگاه و مجتمع آموزشی پرورشی آیت الله مدیسه ای) نکاتی دیگررامتذکرشدند .درمورد طرح در محضرقران توضیحات لازم داده شدو قرارشد همکاران علاقمنددراین طرح آمادگی خودرااعلام نمایند.سپس درمورد موضوع این ماه توضیح دادندکه آگرمدیرآموزشگاه باهمکاران خود بتواند ارتباط دوستانه وعاطفی داشته باشد همکارمشکلات آموزشی خودراباایشان درمیان میگذارد واین در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نقش بسزایی دارد.

موضوع اول

مربی آمادگی خانم امینی:جو مدرسه ترکیبی از رفتار مدیر مدرسه و رفتارهای معلمان است .به منظور بهبودبخشیدن به مدیریت مدرسه هرچه جومدرسه مثبت تر باشد برقراری روابط انسانی آسان ترخواهدبود. جوهای بسته سبب بی اعتمادی ،ترس، دوری و نفرت افراد ازهم می شود. جومثبت بهداشت روانی افراد راتأمین می کند.

ویژگی های مهم کادرمدرسه 1- معلم باید به خوبی به سخنان دانش آموزان گوش کند.2- معلم تلاش کند دانش آموزان رادرک کند3- مشوق دانش آموزان باشد.

آموزگار پایه اول خانم مهدی: وجود روابط انسانی درسازمان های آموزشی و مدارس موجب روحیه ی مطلوب و مثبت کارکنان و اعضای سازمان می شود. به طورکلی روابط انسانی عبارت است ازبرقراری ارتباط مطلوب هدفدار مبتنی براصول و ارزش های انسانی بین افراد . یکی از نکات اساسی دربرقراری ارتباط و روابط انسانی این است که فرد ازطریق این فرایند به سازگاری اجتماعی و یاسازگاری بادیگران دست پیدامی کند

آموزگار پایه سوم خانم فریبا کریمی : روابط انسانی کادرمدرسه تأثیر بسزایی درروح و روان دانش آموزان دارد. ابتدااگرکادر مدرسه و معلمین محترم روابط خوبی باهم داشته باشند اولاً الگوی مناسبی هستند برای دانش آموزان .دوماً ازنظر روحی و روانی تأثیر بسزایی دردانش آموزان دارد. همچنین رفتار کادرمدرسه باخوددانش آموزان درروندتحصیلی آن ها تأ ثیر زیادی دارد .

آموزگارپایه چهارم خدیجه حیدری: روابطانسانی عبارت است ازتوان برقراری ارتباط انسانی بین معلمان و دانش آموزان ازطریق پذیرفتن وجود شخصیت ، ویژگی های فردی و همه ی تفاوت هایی که احتمالاً باشخص مدیردارند. علت این که بسیاری از گیاهان درمناطق کویری خشک و سوزان رشدنمی کنند این است که بین نیازهای گیاهان و ویژگی های محیط های کویری تناسب وجودندارد. مدرسه محیط انسان پروری است که برای پرورش هرنوع استعدادی آماده و مجهزمی باشد

آموزگار پایه پنجم خانم دوست محمدی:

دانش آموزان ازنحوه ی برخورد معلمان تقلید می کنند پس معلمان باید سعی کنند درارتباط بایکدیگر مثبت عمل کنند تابتواننددر رفتار و اخلاق دانش آموزان تغییرمثبت ایجادکنند .

موضوع دوم:

مربی آمادگی:

یکی از اضلاع اصلی اساسی آموزش و پرورش خانواده ها هستند. ارتباط خانواده ها بامدرسه و معلم می توانددر درمان بسیاری ازمشکلات ویابروز توانمندی های دانش آموزان تأثیرگذارباشد. از آن جاکه مدرسه خانه دوم دانش آموزان است، باید بین خانه و مدرسه رابطه ی متقابل وجودداشته باشد و خانواده ها باید از مشکلات تحصیلی ،روحی و روانی دانش آموزان خوددرمدرسه آشنا و مطلع باشندواین امرمستلزم حضورخانواده ها در مدرسه است.

آموزگار کلاس اول:

بین مدرسه و خانواده نیزباید هماهنگی لازم وجودداشته باشدزیرا هماهنگی و همکاری این دومنوط به رابطه ی خوب و صمیمانه می باشدو باعث می شود والدین درکارهای مدرسه بیشتر علاقه نشان دهند.همچنین اگر معلم با والدین رابطه ی صمیمانه داشته باشد می تواند باخیالی آسوده دانش آموزان راپرورش وبرای یادگیری آماده کند .

آموزگار کلاس دوم:

بانواختن زنگ پیونداولیا ومربیان افراد آگاه می شوند که با یکدیگر بودن می توانند درپیشبرد اهداف تربیتی نظام مقدس جمهوری اسلامی موفق ترباشند.پیشنهادات 1- ارتباط باید مستمرباشد 2- همکاری خانه و مدرسه درامورآموزشی دانش آموزان 3- والدین زمانی قادرخواهند بود نقش تربیتی خودرا به نحومطلوب ایفاکنند که از وضع درسی و رفتاری فرزندشان اطلاع کافی داشته باشند.

آموزگار کلاس سوم:

دردوره ابتدایی روابط خانه و مدرسه درروند تحصیلی دانش آموزان تأثیر زیادی دارد درواقع دانش آموز مانند یک پرنده است که برای یادگیری پرواز والدین یک بال و مدرسه و معلم بال دیگر آن هستند پس هردو باید همکاری کنند تااین پرنده ی کوچک پرواز رابه خوبی فراگیرد و درنظر داشته باشیم پرنده بایک بال قادربه پرواز نیست پس والدین باید رابطه ی صحیح بامدرسه داشته باشند و این رابطه مستمر باشد .

آموزگارپایه چهارم خدیجه حیدری:

درمحیط آموزشی علاوه برمدیر و معلمان دانش آموزان و اولیای آن ها نیز شکل می گیرد . مدرسه مانند یک مثلث می ماند که دانش آموزان ، معلمان و اولیا درسه رأس آن قراردارند و مدیر درمرکز آن وبه عنوان ارتباط دهنده و هماهنگ کننده است واولیا درامر تعلیم و تربیت دانش آموزان خودنقش مهمی ایفا می کنند. حال باید اولیا رادر تصمیمات مربوط به خود و فرزندانشان آگاه و مشارکت دهیم تابتوانیم محیط آموزشی سالم و موفقی داشته باشیم.

آموزگار کلاس پنجم مریم دوست محمدی :

خانه و مدرسه دونهادتربیتی مهم بشمارمی آیندهریک از این دوکانون به تنهایی نمی تواند موفق باشد. اولیا به عنوان صاحبان اصلی سرمایه های باارزش دارای حقّ اظهارنظر و دربعضی موارد حق ّ دخالت درمسائل آموزش و پرورش رادارند وتنهادر این صورت است که فرایند پیچیده و عمیق تربیت و تعلیم می تواند به شکل درست و شایسته ای به اجراگذاشته شودو موجب رشد و تعالی گردد.

درپایان جلسه با توجه به این نکته که مدیرمحترم مجتمع نیز در جلسه حضورداشتند همکاران پیشنهاددادندو تصویب گردیدکه همکاران هم پایه مجتمع آموزشی درکنارهم جمع شده و مشکلات آموزشی خودراتجزیه و تحلیل نمایند واز یکی از کارشناسان اداره نیزدراین رابطه دعوت بعمل آید.

اسامی همکاران حاضر در جلسه:

اسداله خسرویان :مدیرمجتع آموزشی

سکینه مهد یان :مد یر آموزشگاه

مریم دوست محمد ی : آموزگار پایه پنجم

خانم حیدری : آموزگار پایه چهارم

فریبا کریمی : اموزگار پایه سوم

مژگان صائبی : آموزگار پایه دوم

پروانه مهدی : آموزگار پایه اول

زهرا امینی : مربی آمادگی


موضوعات مرتبط: آموزشی
[ چهارشنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۰ ] [ 22:35 ] [ مهديان ] [ ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

آموزشی- تربیتی -فرهنگی